برنامه آموزشی دکترای عمومی داروسازی در راستای توسعه علوم دارویی کشور بازبینی شد

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی از اتمام کار بازنگری برنامه دکترای عمومی داروسازی خبر داد. وی تاکید نمود که برنامه بازنگری شده دکترای عمومی داروسازی سبب بهبود شگرفی در نظام آموزشی داروسازی کشور می شود و توانایی های علمی و مهارتی دانش آموختگان این رشته را در حوزه های جدید کاری افزایش خواهد داد. ادامه خبر...