تشکیل جلسه شورای علمی مرکز

شورای علمی مرکز در تاریخ 95/10/01 تشکیل شد. در این شورا پروپوزال دو تن از دانشجویان تخصصی و همچنین طرح های پژوهشی واصله و موضوعات دیگر مورد بحث قرار گرفت. در این شورا به فعالیت بیشتر اعضا و حرکت در موضوعات تخصصی برای حل مشکلات جامعه و صنعت تاکید شد. رعایت جدی کدهای اخلاقی در پژوهش و انتشارات مورد تاکید اعضا قرار گرفت.