تشکیل شورای علمی مرکز- بهمن 95

آخرین شورای علمی مرکز در سال جاری در تاریخ 95/11/24 با حضور رئیس مرکز تشکیل شد. در این شورا نتایح ارزشیابی سال 94 مراکز تحقیقاتی، وضعیت اعضای گروه های تخصصی مرکز (همکاران پژوهشی وابسته)، و سایر موضوعات مرتبط از جمله کار کمیته اخلاق مرکز و وضعیت دانشجویان خارجی و تشکیل کلاسهای مرتبط و نحوه ادامه جذب دانشجویان خارجی جدید مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارش پیشرفت دوره ای پایان نامه چند تن از دانشجویان دکتری تخصصی مرکز مورد بحث قرار گرفت. رئیس مرکز بر انجام تحقیقات کاربردی و جدید و با دیدگاه حل مشکل و دوری از کارهای تکراری و غیر جدید تاکید فرمودند و از همه اعضا خواستند این موضوع را رعایت فرمایند.