پیام تبریک

مرکز تحقیقات علوم دارویی ارتقای رتبه دکتر مهدی خوبی- عضو هیات علمی مرکز- از رتبه استادیاری به دانشیاری را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیتهای روزافزون ایشان را از درگاه خداوند بلندمرتبه خواستار است.