جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتر بیگلر، پنجمین دانشجوی دکترای تخصصی مرکز برگزار شد

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترمحمود بیگلر پنجمین دانشجوی دوره دکترای تخصصی علوم دارویی مرکز درمحل کلاس تخصصی شماره دو دانشکده داروسازی در حضور اساتید راهنما و داوران داخلی و خارجی منتخب برگزار شد.