آقای دکتر محمود بیگلر دانشجوی دکترای تخصصی مرکز با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد

جلسه دفاع از پایان نامه آقای دکتر بیگلر دانشجوی دوره دکترای تخصصی علوم دارویی مرکز با عنوان "غربالگری عصاره های گیاهی جهت دستیابی به مهارکننده جدید آنزیم اوره آز: بررسی دو روش برتلو (Berthlot) و Surface Plasmon resonance" به راهنمایی آقای دکتر مسعود امانلو روز سه شنبه 95/12/24 درمحل کلاس تخصصی شماره یک دانشکده داروسازی برگزار شد.