سالگرد درگذشت استاد فقید و دانشمند، جناب آقای دکتر عباس شفیعی را گرامی می داریم

سالگرد درگذشت استاد فقید و دانشمند، جناب آقای دکتر عباس شفیعی را گرامی می داریم. روحشان قرین آرامش باد